Молитви ранішні

 

ТранслітераціяЦерковнослов'янськаУкраїнська

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:
Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)
Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.
Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 7-я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Яже Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая Áнгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 8-я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю

Святы́й Áнгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Яко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.
Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.
Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.
Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

 

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:
О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непреобори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром держа́ву их, и покори́ под но́зе правосла́вных вся́каго врага́ и супоста́та, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Онуфрия, блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и сестры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)
О усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия правове́рныя цари́ и цари́цы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)
Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем .

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

 

Выделенные от основного текста примечания и названия молитв не читаются во время молитвы.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святы́й Бо́же…», опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

В молитвословах и богослужебных книгах часто пишут кратко «Сла́ва:», «И ны́не:», но читать надо полностью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́». Это замечание относится и к вечерним молитвам.

Мlтвы ќтрєнніz.

Вос­прzнyвъ без8 лё­но­сти, и3 и3стрезви1всz, во­стaвъ t снA, рцы2 сіE:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

По­сeмъ пост0й мaлw мол­чA, д0ндеже ўти­шaт­сz вс‰ ч{вствіz, и3 то­гдA сотвори2 три2 покл0ны, глаг0лz:

Мlтва мы­тарS:

Б9е, млcтивъ бy­ди мнЁ грёшному.

Тa­же начни2 си1це.

Мlтва пред­на­чинa­тель­наz:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Мlтва с™0му д¦у:

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нaшz.

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2 трbч­ны:

Востaв­ше t снA, при­пa­да­емъ ти2, бl­же, и3 ѓгGль­скую пё­снь во­піeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слa­ва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрд­це, и3 ўст­нЁ мои2 tвeр­зи, во є4же пё­ти тS с™az трb­це: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Внезa­пу судіS пріи1детъ, и3 ко­е­гHж­до дэ‰ніz њб­на­жaт­сz, но стрa­хомъ зо­вeмъ въ полy­но­щи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

И# мlтву сію2 ко прес™ёй трbцэ:

T снA во­стaвъ, бlгодарю1 тz с™az трb­це, ћкw мн0гіz рa­ди тво­еS бl­го­сти и3 дол­го­тер­пё­ніz, не про­гнё­вал­сz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёш­на­го, ни­жE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhч­нw, и3 въ нечazніи ле­жa­ща­го воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтре­не­ва­ти, и3 славосл0вити дер­жaву твою2. И# нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєн­ныz, tвeр­зи мо‰ ўстA, по­учaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 ра­зу­мё­ти зa­пw­вэ­ди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пё­ти тS во и3сповёданіи сер­дeч­нэмъ, и3 вос­пэ­вaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе: возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. Tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. На­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. То­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Сmмв0лъ пра­во­слaв­ныz вёры:

[№] Вё­рую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. [G] Нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди сп7сeніz сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёч­шасz. [д7] Рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребe­на. [є7] И# вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. [з7] И# пaки грzдy­ща­го со слa­вою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. [№i] Чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: [в7i] И# жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. Ґми1нь.

Мlтва №, с™aгw ма­кaріа вели1кагw:

Б9е, њчи1сти мS грёш­на­го, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но и3збaви мS t лукa­ва­гw, и3 да бy­детъ во мнЁ в0лz твоS: да неw­суж­дeн­нw tвeр­зу ўстA мо‰ недо­стHй­наz, и3 восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, то­гHж­де с™aгw:

T снA во­стaвъ, полy­нощ­ную пё­снь при­но­шy ти сп7се, и3 при­пa­даz вопію1 ти: не дaждь ми2 ўс­нyти во грэх0внэй смeр­ти, но ўщeд­ри мS, рас­пнhй­сz в0лею, и3 ле­жa­ща­го мS въ лё­но­сти ўскори1въ воз­стaви, и3 сп7си1 мz въ пред­стоsніи и3мlт­вэ, и3 по снЁ нощ­нёмъ воз­сіsй ми2 дeнь без­грё­шенъ хrтE б9е, и3 сп7си1 мz.

Мlтва G, то­гHж­де с™aгw:

Къ те­бЁ вLко чlвэколю1бче, t снA во­стaвъ при­бэ­гaю, и3 на дэлA тво‰ под­визa­юсz млcр­діемъ твои1мъ, и3 молю1сz те­бЁ: помози2 мнЁ на всsкое врe­мz, во всsкой вe­щи, и3 и3збaви мS t всsкіz мір­скjz ѕлhz вe­щи, и3 діaволь­ска­гw по­спэ­шeніz, и3 сп7си1 мz, и3 введи2 въ цrтво твоE вёч­ное. Тh бо є3си2м0й сотвори1тель, и3 всsко­му бl­гу про­мhс­лен­никъ и3 подa­тель: њ те­бё же всE ўпо­вaніе моE, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, то­гHж­де с™aгw:

ГDи, и4же мн0гою твоeю бl­го­стію и3 вели1кими щедр0тами твои1ми дaлъ є3си2 мнЁ ра­бY тво­е­мY ми­мо­шeд­шее врe­мz н0щи сеS без8 на­пa­сти прейти2 t всsка­гw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ вLко, всs­че­скихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свё­томъ, и3 про­свэ­щeн­нымъ сeрд­цемъ, твори1ти в0лю твою2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhш­нихъ живhй, и3 на смирє1нныz при­зи­рazй, серд­цa же и3 ўтрH­бы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz че­ло­вёкwвъ ћвэ пред­вё­дый, без­на­чaль­ный и3 прис­носyщ­ный свё­те, ў негH­же нёсть прем­энeніz, и3ли2 пре­ло­жeніz њс­энeніе: сaмъ без­смeрт­ный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ на­стоs­щее врe­мz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзa­ю­ще, t сквeр­ныхъ къ те­бЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дё­ломъ, и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёд­эніемъ и3ли2 невёд­эніемъ согрэшє1ннаz нa­ми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны пл0ти и3 дy­ха. И# дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрд­цемъ и3 трeз­вен­ною мhслію всю2 на­стоs­ща­гw жи­тіS н0щь прейти2, њжидa­ю­щымъ при­шeствіz свёт­ла­гw и3 kв­лeн­на­гw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, в0ньже со слa­вою судіS всёхъ пріи1детъ, ко­мyж­до tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaд­ше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дё­ланіе, њбрs­щем­сz гот0ви, въ рa­дость и3 бжcтвен­ный черт0гъ слa­вы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 неиз­речeн­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 ли­цA добр0ту неиз­речeн­ную. Тh бо є3си2 и4стинный свётъ, про­свэ­щazй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7, то­гHж­де с™aгw:

ТS бlгослови1мъ, вhш­ній б9е и3 гDи млcти, творs­ща­го при1снw съ нa­ми вели6каz же и3 неиз­слёдw­ван­наz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, подaв­ша­го нaмъ с0нъ во ўпо­коeніе нe­мо­щи нa­шеz, и3 њслаб­лeніе трудHвъ мно­го­трyд­ныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS, ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нa­ши­ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhч­нw, и3 въ нечazніи ле­жa­щыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити дер­жaву твою2. Тём­же м0лимъ без­мёр­ную твою2 бl­гость: просвэти2 нa­шz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ нaшъ t тsж­ка­гw снA лё­но­сти воз­стaви: tвeр­зи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непо­колeб­ле­мw пё­ти же и3 и3сповёдатисz те­бЁ, во всёхъ и3 t всёхъ слaви­мо­му бGу, без­на­чaль­но­му nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва з7.
Пё­снь полy­нощ­наz, ко прес™ёй бцdэ:

Воспэ­вaю бl­годaть твою2 вLч­це, молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2. Сту­пaти прaвw мS на­стaви, путю2 хrт0выхъ зa­по­вэ­дей. Бдё­ти къ пё­с­ни ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонs­ю­щи. Свs­за­на плени1цами гр­э­хо­па­дeній, моль­бa­ми твои1ми разрэши2, бGо­не­вё­сто. Въ нощи2 мS и3 во дни2 со­хранsй, борю1щихъ вр†гъ и3збавлsющи мS. Жиз­нодa­телz бGа р0ждшаz, ўмерщ­влe­на мS страстьми2 њживи2. Ћже свётъ невечeр­ній р0ждшаz, дy­шу мою2 њслёп­шую просвэти2. q ди1внаz вLч­нz палaто, д0мъ д¦а б9eственна менE сотвори2. Вра­чA р0ждшаz, ўвра­чyй души2 мо­еS мно­голBт­ныz стр†сти. Вол­нy­ю­щасz жи­тeй­скою бyрею, ко стези1 мz по­каsніz на­прaви. И#збaви мS nгнS вёч­ну­ю­ща­гw, и3 чeрвіz же ѕлa­гw, и3 тaр­та­ра: да мS не kви1ши бэс­Hмъ рa­до­ваніе, и4же мнH­гимъ гр­эхHмъ пови1нника. Н0ва сотвори1 мz, њбет­шaв­ша­го нечyв­ствен­ны­ми, пренепор0чнаz, согрэшє1ніи. Стрaн­на мyки всsкіz покажи1 мz, и3 всёхъ вLку ўмоли2. Нбc­наz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всё­ми с™hми спод0би. Прес™az дв7о, ўслh­ши глaсъ непо­трeб­на­гw ра­бA твоегw2. Струю2 давaй мнЁ слезaмъ пречcтаz, души2 мо­еS сквeр­ну њчи­щa­ю­щи. Стен†ніz t сeрд­ца при­но­шy ти непре­стaн­нw, ўсeрд­ствуй вLч­це. Молeб­ную слyж­бу мою2 пріими2, и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превh­ш­шаz ѓгGлъ, мір­скa­гw мS превh­ш­ша сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне нбc­наz, д¦0вную бl­годaть во мнЁ на­прaви. Рy­цэ воз­дёю и3 ўст­нЁ къ по­хвалeнію, њсквер­нe­ны сквeр­ною, всенепор0чнаz. Ду­шет­лён­ныхъ мS пa­ко­стей и3збaви, хrтA при­лёж­нw ўмолs­ю­щи: є3мyже чeсть и3 по­клонeніе по­добaетъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

Мно­гом­лcти­ве и3 все­м­лcти­ве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рa­ди люб­вE сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ. И# пaки, сп7се, сп7си1 мz по бl­годaти, молю1 тz: ѓще бо t дёлъ сп7сeши мS, нёсть сE бl­годaть и3 дaръ, но д0лгъ пa­че. Е$й, мн0гій въ щедр0тахъ, и3 неиз­речeн­ный въ млcти! Вё­руzй бо въ мS, рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бy­детъ, и3 не ќзритъ смeр­ти во вё­ки. Ѓще ќбw вё­ра, ћже въ тS, сп7сaетъ tч†zнныz, сE вё­рую: сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3 со­здa­тель. Вё­ра же вмё­стw дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не њбрs­ще­ши бо дёлъ tню1дъ њправ­дa­ю­щихъ мS. Но тA вё­ра моS да до­влёетъ вмё­стw всёхъ, тA да tвэ­щaетъ, тA да њправди1тъ мS, тA да по­кa­жетъ мS при­чaст­ни­ка слa­вы тво­еS вёч­ныz. Да не ќбw похи1титъ мS са­танA, и3 по­хвa­лит­сz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS t тво­еS руки2 и3 њгрa­ды. Но и3ли2 хо­щY, сп7си1 мz, и3ли2 не хо­щY, хrтE сп7се м0й, предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh бо є3си2 бGъ м0й t чрe­ва мa­те­ре мо­еS. Спод0би мS гDи, нhнэ возлюби1ти тS, ћко­же возлюби1хъ и3ногдA т0й сa­мый грёхъ, и3 пaки пораб0тати те­бЁ без8 лё­но­сти т0щнw, ћко­же пораб0тахъ прeж­де са­та­нЁ льсти1вому. Наи­пa­че же пораб0таю те­бЁ гDу и3 бGу мо­е­мY ї}су хrтY, во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва f7,
ко храни1телю че­ло­вё­че­скіz жи1зни ѓгGлу:

С™hй ѓгG­ле, пред­стоsй nкаsн­нэй моeй души2 и3 стрaст­нэй моeй жи1зни, не њстaви менє2 грёш­на­гw, ни­жE tступи2 t менє2 за невоз­дер­жaніе моE: не дaждь мё­ста лукaво­му дe­мо­ну њб­ла­дaти мн0ю, наси1льствомъ смeрт­на­гw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2 бёд­ству­ю­щую и3 худyю мою2 рyку, и3 на­стaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю nкаsн­ныz мо­еS души2 и3 тё­ла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS њскорби1хъ во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2: и3 ѓще что2 согрэши1хъ въ пре­шeд­шую н0щь сію2, по­крhй мS въ на­стоs­щій дeнь, и3 сохрани1 мz t всsка­гw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ гр­э­сЁ про­гнё­ваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу, да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна по­кa­жетъ мS ра­бA сво­еS бl­го­сти. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ќтрен­нzz конeчнаz,
ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLч­це моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными моль­бa­ми tжени2 t менє2 сми­рeн­на­гw и3 nкаsн­на­гw ра­бA твоегw2, ўнhніе, за­бвeніе, неразy­міе, нера­дёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsн­на­гw моегw2 сeрд­ца, и3 t по­мра­чeн­на­гw ўмA моегw2. И# погаси2 плa­мень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаs­ненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ вос­по­минaній, и3 пред­пріsтій, и3 t всёхъ дёй­ствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бl­го­сло­вe­на є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвит­сz пречcтн0е и4мz твоE во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтвен­ное при­зы­вaніе с™aгw,
є3гHже и4мz н0сиши:

Моли2 бGа њ мнЁ, с™hй ўг0дниче б9ій [и4м>къ], ћкw ѓзъ ўсeрд­нw къ те­бЁ при­бэ­гaю, ск0рому пом0щнику и3мlтвен­ни­ку њ души2 моeй.

Пё­снь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:

Бцdе дв7о рa­дуй­сz, бl­годaт­наz мRjе, гDь съ тоб0ю: бl­го­сло­вe­на ты2 въ женaхъ, и3 бl­го­сло­вeнъ пл0дъ чрe­ва твоегw2, ћкw сп7са ро­ди­лA є3си2 дyшъ нaшихъ.

Тро­пaрь кrтY, глaсъ №, мlтва за nтeчество:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 до­стоsніе твоE, по­бB­ды правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE со­хранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Мlтва њ живhхъ:

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nт­цA моего2 дух0внаго [и4м>къ], роди1телей мои1хъ [и4м>къ], ср0дникwвъ [и4м>къ], на­чaль­ни­кwвъ, на­стaв­ни­кwвъ, бl­го­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ.

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й, гDи, дy­шы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ: [роди1телей мои1хъ], ср0дникwвъ [и4м>къ], бl­го­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ, и3 прости2 и5мъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, и3 дaруй и5мъ цrтвіе нбcное.

Њкон­чаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS величaемъ.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

 

Ранкові молитви

Вставши від сна, перш будь-якого діла, стань благоговійно перед святою іконою і осіни себе тричі знаком хреста, промовляючи:

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Спинившись, заспокой свої почуття, щоб твої думки лишили все земне, тоді зроби три поклони, промовляючи молитву митаря:

Боже, будь милостивий до мене, грішного,

а потім читай наступні молитви без поспіху і з увагою.

Господи Іісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди є і все наповнюєш, Скарбнице добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Мале славослів’я

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Трійці

Пресвята Трійце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, прийди і зціли немочі наші імені Твого заради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Господня

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Тропарі Троїчні

Вставши від сну, припадаємо до Тебе, Блаже, і Ангельську пісню співаємо Тобі, Всесильний: Свят, Свят, Свят єси, Боже,  Богородицею помилуй нас.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.

Від одра і сну Ти підняв мене, Господи, розум мій просвіти і серце і вуста мої відкрий, щоб оспівувати Тебе, Свята Трійце: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Несподівано Суддя прийде, і вчинки кожного стануть явними; тому зі страхом взиваємо опівночі: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Господи, помилуй (12 разів).

Молитва св. Макарія до Пресвятої Трійці

Вставши від сну, приношу подяку Тобі, Свята Трійце, що Ти з великої Твоєї благості і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого і грішного і не дав мені загинути за гріхи мої, але, через невпинну любов Твою до людини, Ти воздвиг мене, коли лежав я у відчаї, щоб від світанку прославляти могутність Твою. І нині просвіти мої очі духовні і відкрий мої вуста, щоб повчатися словам Твоїм, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе у сповіданні серця, і піснями славити всесвяте ім’я Твоє, – Отця, і Сина, і Святого Духа, – нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Поклоніння Іісусу Христу

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу.

Прийдіть, поклонімось і припадім Христу, Цареві нашому Богу.

Прийдіть, поклонімось і припадім Самому Христу, Цареві і Богу нашому.

Псалом 50

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого очисти беззаконня моє! Головне – омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене! Бо беззаконня моє я визнаю і гріх мій переді мною є завжди. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож правим Ти будеш у словах Своїх і переможеш, коли судитимешся зі мною. Бо ось, у беззаконнях зачатий я, і у гріхах народила мене мати моя. Ти істину возлюбив єси, і тому приховані таємниці мудрості Своєї відкрив мені. Окропи мене ісопом – і очищуся, омий мене – і стану білішим за сніг! Даси мені почути радість і веселість, зрадіють кістки виснажені! Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти! Серце чисте створи в мені, Боже, і дух правий віднови в утробі моїй! Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене! Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене! Навчатиму беззаконників шляхам Твоїм, і нечестиві до Тебе навернуться. Очисти мене від гріхів кровопролиття, Боже, Боже спасіння мого, і зрадіє язик мій правді Твоїй. Господи, розімкнеш уста мої, і вони сповістять хвалу Твою! Бо якби ти жертви забажав – я б воістину приніс її, але всеспалень не благоволиш. Жертва Богу – дух покаянний: серцем покаянним і смиренним Бог не знехтує. З ласки Твоєї, Господи, даруй благовоління Своє Сіону, нехай постануть мури Єрусалима. Тоді благовоління Твоє буде до жертви правди, прославлення і всеспалення; тоді покладуть на жертовник Твій тельців.

Символ віри

Вірую в Єдиного Бога Отця, Все­держителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

І в Єдиного Господа Іісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перш за всі віки. Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, через Якого все постало.

Який заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною.

І розіп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований.

І воскрес на третій день, як було написано.

І вознісся на Небеса, і сидить праворуч Отця.

І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа Живо­творящого, Який від Отця ісходить, Якому з Отцем і Сином спільне поклоніння і спільна слава, Який говорив через пророків.

В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.

Сповідую єдине хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресіння мертвих.

І життя майбутнього віку. Амінь.

Молитва 1-а, святого Макарія Великого

Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але визволи мене від лукавого, і нехай буде на мені воля Твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої недостойні і восхвалив ім’я Твоє святе, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 2-а, того ж святого

Від сну прокинувшись, серед ночі пісню приношу Тобі, Спасе, і, припадаючи, взиваю до Тебе: не дай мені заснути у гріховній смерті, але змилуйся наді мною, Ти – добровільно розіп’ятий; і хоч лежу у лінощах, чимшвидше підніми і спаси мене в предстоянні та молитві. І після сну нічного осяй мене днем безгрішним, Христе Боже, і спаси мене.

Молитва 3-я, того ж святого

До Тебе, Людинолюбний Владико, прокинувшись від сну, поспішаю і на діла, угодні Тобі, спрямовую зусилля мої милістю Твоєю, і молюся Тобі: допомагай мені завжди і в усьому, і визволи мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в Царство Твоє вічне. Бо Ти мій Творець всякому благу Промислитель і Податель; на Тебе вся надія моя, і Тобі славу підношу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 4-а, того ж святого

Господи, Ти великою Твоєю благістю і великими щедротами Твоїми дав мені, рабу Твоєму, минулий час ночі цієї неушкодженим пройти від усього зла супротивного. Ти Сам, Владико, Творче усього, сподоби мене у світлі Твоєї істини і серцем просвітленим творити волю Твою нині, і повсяк­час, і на віки віків. Амінь.

Молитва 5-а, св. Василія Великого

Господи Вседержителю, Боже Небесних Сил і всякої плоті, що на Небесах живеш і на смиренних споглядаєш, бачиш серця та думки і потаємне в людині явно знаєш; Безначальне і Присносущне Світло, в Якому нема ані переміни, ані тіні зміни; Сам, Безсмертний Царю, прийми моління наші, які в цей час, на багатство щедрот Твоїх сподіваючись, скверними вустами до Тебе промовляємо, і прости нам гріхи наші, якими ми або словом, або ділом, або думкою, свідомо або несвідомо согрішили, і очисти нас від усякої скверни плоті й духу; і даруй нам з бадьорим серцем і у тверезому розумі всю ніч життя цього пройти, очікуючи пришестя світлого і славного дня Єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, Іісуса Христа, коли Він, Суддя всіх, зі славою прийде відплатити кожному по ділах його. Щоб віднайшов нас готовими – не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і ревній праці, щоб увійти нам з Ним у радість і Божественну Світлицю слави Його, де святкуючих голос не змовкає і невимовна утіха тих, хто бачать доброту лиця Твого невимовну. Бо Ти єси істинне Світло, що просвітлює і освячує все, і Тебе оспівує все творіння на віки віків. Амінь.

Молитва 6-а, того ж святого

Тебе благословляємо, Всевишній Боже і Господи Милосердний, Ти завжди вчиняєш з нами великі і неосяжні, славні і страшні, незліченні діла Свої, Ти дав нам сон на упокоєння немочі нашої і перепочинок від трудів знесиленій плоті. Дякуємо Тобі, що не погубив нас із беззаконнями нашими, але, через невпинну любов Твою до людей, коли лежали ми у відчаї – Ти підняв нас прославляти могутність Твою. Тож, молимо Твою безмірну благість: просвіти наші думки; наші очі і розум від тяжкого сну лінощів збуди; відкрий наші вуста і наповни їх хвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно оспівувати і сповідувати Тебе, Безначального Отця із Єдинородним Твоїм Сином і Всесвятим, Благим і Животворящим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 7-а, до Пресвятої Богородиці

Оспівую благодать Твою, Владичице, молю Тебе, розум мій наповни благодаттю. Ходити в правді мене настав шляхом Христових заповідей. На бдіння пісенне укріпи, сон відчаю проганяючи. Молитвами Твоїми, Богоневісто, звільни мене, скутого ланцюгами гріхопадінь. Охороняй мене і вночі, і вдень, захищай від ворогів, що борють мене. Життєдавця Бога Ти народила, то ж умертвленого пристрастями мене оживи. Ти Світло невечірнє народила – душу мою осліплену просвіти. О предивна Владичня Світлице, домом Духа Божественного мене сотвори. Ти Цілителя народила – вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті. Розхитаного життєвою бурею, на стезю покаяння мене спрямуй. Визволи мене від вогню вічного, від червія злого і пекла. Не залиши мене, багатьма гріхами винуватого, бути радістю бісам. Зотлілого давніми гріхами, оновленим мене сотвори, Пренепорочна Мати. Відведи мене від усякої муки і Владику всіх умоли. Небесну радість зі всіма святими отримати мене сподоби. Пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого. Струмінь сліз подай мені, Пречиста, щоб скверну душі моєї очистити. Стогін від серця мого приношу Тобі невпинно, потурбуйся про мене, Владичице. Молитовне служіння моє прийми і Богові Благоутробному принеси. Вища за ангелів, вищим за усе мирське мене сотвори. Світлоносна Покрово Небесна, духовну благодать спрямуй до мене. Руки підійму, і вуста, осквернені скверною – для похвали, Всенепорочна. Душетлінних мене позбав мерзот, Христа старанно благаючи, Якому честь і поклоніння належить, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 8-а, Господу нашому Іісусу Христу

Многомилостивий і Всемилостивий Боже мій, Господи Іісусе Христе, через велику любов Ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. І знову, Спасе, молю Тебе, спаси мене по благодаті; бо, якщо за діла мої спасатимеш мене, то це – не благодать і дар, а більш як обов’язок. Так, багатий у щедротах і невимовний у милості! Ти Сам сказав, Христе мій: «Хто вірує в Мене, житиме і не побачить смерті повік». Якщо ж віра в Тебе насправді спасає тих, хто у відчаї, ось, вірую, спаси мене, бо Ти мій Бог і Творець; віру цю, Боже мій, замість діл зарахуй мені, бо зовсім не знайдеш діл, якими би виправдав мене. Але нехай тієї віри моєї буде достатньо замість усього: нехай вона відповість за мене, нехай виправдає мене, нехай зробить мене причасним вічної Твоєї слави. Щоб сатана не заволодів мною і не похвалився, Слове, тим, що відірвав мене від Твоєї руки і огради. Але, хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, Спасе мій; вийди мені назустріч, врятуй мене, бо гину, бо Ти – мій Бог від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити Тебе, як я колись полюбив той самий гріх; і знову послужити Тобі без лінощів так само, як служив раніше облесливому сатані. Найбільше ж послужу Тобі, Господу і Богу моєму, Іісусу Христу, в усі дні життя мого нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 9-а, до Ангела-Охоронителя

Святий Ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене, грішного, і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О святий Ангеле Божий, Охоронителю й захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день, і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я жодними гріхами не гнівив Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху Своїм і показав мене достойним рабом Своєї безмірної благості. Амінь.

Молитва 10-а, до Пресвятої Богородиці

Пресвята Владичице моя, Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами віджени від мене, смиренного і окаянного раба Твого: униніє, забуття гріхів, нерозумність, недбалість, і всі скверні, лукаві і хульні помисли від нерозкаяного мого серця і затьмареного розуму мого. І погаси полумʼя пристрастей моїх, бо я вбогий і окаянний. Позбав мене від багатьох і лихих спогадів і намірів, і від всіх злих впливів визволи мене, бо Ти – благословенна від усіх родів, і славиться пречесне імʼя Твоє на віки віків. Амінь.

Молитва до святого, імʼям якого названий

Моли Бога за мене, святий угоднику Божий (імʼя святого), бо я старанно звертаюся до тебе, скорого помічника й молитвеника за душу мою.

Піснь до Пресвятої Богородиці

Богородице Діво, ­радуйся, Благо­­датна Маріє, Господь з Тобою. Благо­­словенна Ти серед жінок, і Благословенний Плід чрева Твого, бо Ти Спаса народила єси душ наших.

Тропар Хресту

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови надбання Твоє, перемоги православним християнам на супротивників даруючи і Твоїм Хрестом зберігаючи нас, Твою оселю.

Молитва Оптинських старців

Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй Святій. На всяку годину цього дня у всьому настав і підтримай мене. Які б я не отримав звістки протягом дня, дай мені прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене прямо й розумно діяти з кожним членом моєї родини, нікого не бентежачи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому прийдешнього дня і всі події протягом дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь.

Молитва за живих

Спаси, Господи, отця мого духовного (імʼя) і помилуй батьків моїх (імена), рідних, наставників, начальників, благодійників і всіх православних християн.

Молитва за спочилих

Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх (імена), рідних, благодійників (імена) і всіх православних християн та прости їм всіх гріхи навмисні й ненавмисні і даруй їм Царство Небесне.

Достойно є: закінчення молитов

Достойно є, і це воістину, блажити Тебе, Богородицю, Присноблаженну і Пренепорочну і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово народила, істинну Богородицю, Тебе величаємо.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй (тричі).

Господи, благослови. І відпуст.

Господи Іісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.