Преподобний Аврамій, архімандрит Ростовський p1cjqde8fgf886n31a2gubb1tp94
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Аврамій, архімандрит Ростовський

Місяця жовтня на 29-й день

Преподобний отець наш Аврамій у юності своїй покинув батьків своїх, укупі й усе мирське сум’яття, узяв хреста свого й наслідував Христові, якого щиро полюбив. І став ченцем, учинився чистим пристанищем Святого Духа. Духу відтак плоть свою підкорив і численними трудами її умертвив, володіючи пристрастями й уподібнюючись життю безплотних ангелів, бувши сам у тілі. Через це став для ченців начальником і світлом світу, збагатив чудесами своїми, благістю ж Христовою зціляв тілесні й душевні невиліковні хвороби й пристрасті. Побачив же преподобний Аврамій звабу ідольську, яка була в місті Ростові, бо не всі громадяни прийняли святе хрещення, але багато хто нечестиво жив, поклоняючись кам’яному ідолу, який називається Велес, що оморочив сатана звабою серця їхні, і мариська від ідола того чинилися і людей страшили, коли хто поблизу його йти осмілився. Те преподобний бачив, і в царське місто пішов, і явився йому святий Іван Богослов по дорозі, й подав йому тростину, кажучи: “Повернись у Ростов і побий тією тростиною ідола Велеса, і скажи йому: “Во ім’я Господа Ісуса Христа велить тобі Іван Богослов, щоб побитий ти був”. І тоді повернувся блаженний у Ростов, учинив повелене, і розпався весь ідол у порох. На місці-бо тому поставив церкву в ім’я святого Івана Богослова, взявши благословення від єпископа, по тому й другу поставив малу церкву Богояв-лення Господа нашого Ісуса Христа і келії поставив, і, іноків зібравши, дбав про них, общину їм установивши. Багато-бо зазнав зла від невірних, бо хотіли розорити святиню і спалити монастиря, але Бог не допустив того. Невдовзі преподобний усіх привів до Христа через доб-ророзум’я своє, і хрестилися від малого до великого, й почали приходити на славослов’я Боже до церкви. Святий же читанням книжним насолоджував серця їхні, по тому збудував церкву велику і прикрасив її всілякими прикрасами. Полюбили ростовські князі цього великого преподобного та братію його й почали маєтки численні й села давати на влаштування обителі і на потребу братії. Єпископ же раду учинив із князями й поставив святого архімандритом. Він же почав працю до праці прикладати, живучи чеснотливо.

Якось диявол, бажаючи перепону вчинити святому в час молитви, вліз до умивальниці його. Святий же хотів руки вмити, приступив до умивальниці і збагнув підступність вражу, взяв швидко хреста і поклав на верх тієї посудини, а довкола посудину огородив хресним знаменням. І не міг вийти звідти диявол, палений святим хрестом у посудині на численні дні. У той час прийшли князі, за звичаєм, у монастир помолитися і від святого прийняти благословення. І ввійшли до келїї його, старця ж святого не було тоді в келії, але був у пекарні — прав братії волосяниці, трудячись. Почувши про князів, пішов у келію благословити їх, і побачив преподобний духа нечистого, який вийшов на монастир: князі-бо дерзнули зняти хреста із посудини без святого отця, і в тому часі вийшов дух сморідкий із посудини, як дим чорний, і застрашив усіх, що там були. І сказав біс до преподобного на монастирі: “Окаянний, ти мене мучитись примусив у посудині і паленим бути силою хресною. Учиню і я тобі перепону в малому часі”.

Прийшов святий у келію, благословення сподобив князів і, повчивши, відпустив їх із миром. По тому біс перетворився у воїна, пішов до князя у Володимир, кажучи: “Є в Ростові, господине, в твоїй області, чернець один, Аврам-волхв, що вдає святого. Той знайшов у землі велику мідну посудину, а в ній багато золотих посудин і поясів золотих та ланцюгів, що годі й ціну встановити їм. І тим скарбом монастир збудував і церкву велику поставив, а твоїй владі не повідав, те ж бо належить твоїй величності, а не тому старцю”. Князь же з великим гнівом послав лютого воїна по святого, кажучи: “В чому знайдеш старця, не кажучи йому жодного слова, в тому й поставиш його переді мною”.

У той час випало святому Аврамію стояти на молитві в самій волосяниці й не озутому у сандалі. І прийшов до нього раптово злий воїн, не мав милосердя і взяв його, не давши ані взутися, ані ризи вдягти. Збагнув святий ворожнечу вражу, не злякався, але подякував Богу. Взяв же воїн преподобного отця, наругу чинячи, посадив його на пістряву ослицю, й іночі сандалі наклав на ноги його, і поставив перед великим князем у місті Володимирі в одній лишень волосяниці. І повелів князь покликати й того воїна, що в його образі біс був. Той же почав гудити святого, ті ж таки слова про віднайдення скарбу в лице виказуючи йому. Святий-бо звів руки до неба, помолився й поклав заборону духу лукавому силою Господа нашого Ісуса Христа, і тоді [біс] зник. Князь же побачив звабу диявольську і святого отця, який стояв поганьблений, жахнувся, і всіх, хто там були, страх обняв. І почав князь зі слізьми прощення просити у святого за таке зогрішення; преподобний же незлобливий був, простив князя. Він же, бачачи смирення та незлоб’я блаженного, честь велику віддав йому і, давши багато маєтків та сіл його обителі, відпустив з миром. Прожив преподобний у своєму монастирі літа достатні і в глибокій старості відійшов до Господа, якому ж добровгодив. Богу нашому слава нині і завжди, і навіки віків. Амінь.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Авраамию, архимандриту Ростовскому, глас 1

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию,/ неве́рныя лю́ди наста́вил еси́ к све́ту Богоразу́мия:/ и по сме́рти сия́я све́тлостию жития́ твоего́,/ источа́еши исцеле́ния притека́ющим с ве́рою к тебе́,/ Авраа́мие о́тче наш,// Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Авраамию, архимандриту Ростовскому, глас 2

И́го Христо́во прие́м, Авраа́мие,/ и Того́ крест на ра́мо взем,/ после́довал еси́ Ему́,/ насажде́н быв в дому́ Госпо́дни/ и процве́л еси́, я́ко фи́никс и я́ко кедр, и́же в Лива́не,/ умно́жил еси́ ча́да твоя́, муж жела́ний духо́вных:/ от возлю́бленнаго же апо́стола Иоа́нна Богосло́ва благода́ть восприи́м,/ жезло́м сокруши́л еси́ и́дола/ и рассы́пал еси́ его́, я́ко прах,/ и чудотво́рец у́бо ве́лий яви́лся еси́, преподо́бне./ Тем же Христа́ Бо́га моли́// непреста́нно о всех нас.

Молитва преподобному Авраамию, архимандриту Ростовскому

О, преподо́бне о́тче наш Авраа́мие! Не забу́ди нас, но помина́й всегда́ во святы́х твои́х богоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же сам и пасл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́да твоя́, и моли́ за ны, о́тче свяще́нный, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду: не мним бо тя ме́ртва су́ща, а́ще и преста́вился еси́ от нас, па́стырю наш до́брый! Се мо́щи твоя́ святы́я пред очи́ма на́шима: свята́я же твоя́ душа́ с а́нгельскими безпло́тными ли́ки у Престо́ла Всех Царя́ предстоя́щи досто́йно весели́тся. Испроси́ у́бо нам вре́мя на покая́ние, е́же невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дниками бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка благоугоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ №:

Просвэти1всz бжcтвенною бл7годaтію, невBрныz лю1ди настaвилъ є3си2 къ свёту бGоразyміz: и3 по смeрти сіsz свётлостію житіS твоегw2, и3сточaеши и3сцэлє1ніz притекaющымъ съ вёрою къ рaцэ мощeй твои1хъ, ґвраaміе џтче нaшъ, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ в7:

И$го хrт0во пріeмъ, ґвраaміе, и3 того2 кrтъ на рaмо взeмъ, послёдовалъ є3си2 є3мY: насаждeнъ бhвъ въ домY гDни, и3 процвёлъ є3си2, ћкw фjніxъ, и3 ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0жилъ є3си2 ч†да тво‰, мyжъ желaній дух0вныхъ: t возлю1бленнагw же ґпcла їwaнна бGосл0ва бlгодaть воспріи1мъ, жезл0мъ сокруши1лъ є3си2 јдwла, и3 разсhпалъ є3си2 є3го2, ћкw прaхъ, и3 чудотв0рецъ ќбw вeлій kви1лсz є3си2, прпdбне: тёмже хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку